Pro pedagogy

Šablony pro zpracování učebních dokumentů projektu jsou ke stažení zde.

Dosavadní přínos projektu do vyučování – vyhodnocení dotazníku
V rámci průběžného vyhodnocování tvorby a práce s výukovými materiály v jednotlivých předmětech byly sestaveny 4 otázky, na které jednotliví pedagogové odpovídali.
Z výsledného zpracování těchto otázek lze říci, že výukové materiály sestavované a ověřované v jednotlivých třídách vybraných oborů a ročníků jsou jednoznačně přínosem. Probírané učivo je prezentováno zajímavějším způsobem, je častěji opakováno a i vazby mezi jednotlivými tématy jsou názornější a jasnější. Prohlubuje se interaktivní vazba mezi studentem, vyučujícím a médiem, která vede k rychlému zjištění skutečné situace v úrovni znalostí a dovedností studenta.
Studenti tyto formy výuky a následně i ověřování svých znalostí přijímají se zájmem. Jsou pro ně zajímavým zpestřením, při němž si mohou mezi sebou srovnávat své znalosti a dovednosti, ochotu spolupracovat, a také formulovat vlastní myšlenky. Učí se navzájem si naslouchat, klást otázky. Výsledkem je, že žáci jsou komunikativnější, přístupnější diskuzi nejen s vyučujícím, ale i mezi sebou. Díky tomu se posiluje i týmový duch práce v hodinách jednotlivých předmětů.
Pedagogům se příprava na vyučování díky těmto novým formám výuky zefektivnila. Mohou ji snadněji, plynuleji rozšiřovat, příp. doplňovat o další tematické celky i testy. Vyučovaná je látka je podle nich přehlednější a názornější.

Školení pro pedagogy využívání MOODLU (10. 9. 2012)
V měsíci říjnu proběhne pro pedagogy pracující na projektu školení na téma “práce v programu MOODLE“. Školení bude organizovat Ing. Sedlecký a proběhne v učebně č. 213. Zájemci se nahlásí Ing. Sedleckému a ten upřesní termín školení.

Plán porad
Učebna č. 201 ve 14:15 hodin
(aktuální plán porad je také na nástěnce ve sborovně školy, možnost operativně změnit termín)

26. 9. 2011
20. 10. 2011
22. 11. 2011
20. 12. 2011
24. 1. 2012
28. 2. 2012
27. 3. 2012
30. 4. 2012
29. 5. 2012
25. 6. 2012
(v červenci se porada nekoná)
28. 8. 2012
25. 9. 2012
30. 10. 2012
27. 11. 2012
18. 12. 2012
22. 1. 2013
26. 2. 2013

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ SVP
Vymezení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP):

  • Osoba se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním;
  • Zdravotní postižení je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus, souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování;
  • Zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování;
  • Sociální znevýhodnění – rodinné prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, nařízená ústavní či ochranná výchova, postavení azylanta či uprchlíka.

PRÁCE S ŽÁKY SVP NA NAŠÍ ŠKOLE – (VYUŽITÍ ZÁVĚRŮ DOTAZNÍKŮ)
Z dotazníků jasně vyplynulo, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou na naší škole ojedinělým jevem, ale čím dál tím více se stávají běžnou součástí třídního kolektivu. Třídní učitelé jsou seznámeni s problémovými předměty své třídy, mezi kterými jednoznačně vede matematika a odborné předměty, především technologie daného studijního oboru.
Každý z oslovených učitelů se vyjádřil i k práci se žáky se SVP ve svých předmětech. Těmto žákům se individuálně věnují (zvláštní úkoly, více času na vysvětlení problematiky, rozdělení třídy do skupin podle výkonnosti žáků, konzultace mimo vyučovanou hodinu, upravené podmínky zkoušení a ověřování učiva).
I když zkušenosti s prací s těmito žáky učitelé mají, tak by přivítali různá vylepšení této práce (více výukových materiálů, rozmanitost výuky podpořena lepším materiálním vybavením).
Dotazník rovněž naznačil, že by bylo vhodné navrhnout i určitou společnou strategii školy v práci s těmito žáky. I když individuální přístup je určujícím činitelem ve vzdělávání těchto dětí, tak určitý společný základ pohledu na tuto problematiku by přispěl k vytvoření lepších individuálních postojů, názorů a vnímání těchto dětí. Spolupráce s výchovným poradcem je pro třídní učitelé těchto žáků samozřejmostí, ale nesmí být výsadou (či povinností) pouze učitelů s pravomocemi třídního. Spolupráce mezi třídním učitelem, rodičem, výchovným poradcem by měla být podpořena intenzívní a pravidelnou spoluprácí mezi výchovným poradcem a učitelem vyučovaného předmětu. Především proto, že kvalitní výuka v celém procesu vzdělávání dává základ kvalitní a úspěšné konkurenceschopnosti žáka na trhu práce.
Faktem zde zjištěným je také to, že by všichni respondenti (studenti i učitelé) přivítali nové formy výuky určené pro práci s těmito studenty, především nabídku rozšířených možností procvičování učiva, dále více možností spojených s dílčím samostudiem a následnými konzultacemi, rozšířenou nabídku testovacích úloh.
Tento projekt si dává za cíl začít vytvářet lepší podmínky vzdělávání žáků se SVP, a také přispět ke kvalitnější přípravě vyučujících jednotlivých předmětů na tuto problematiku.

SEZNAM TŘÍD, KDE JSOU ŽÁCI SE SVP NEJVÍC ZASTOUPENI :

DOSAVADNÍ PŘÍNOS PROJEKTU DO VYUČOVÁNÍ

Přínos projektu do vyučovacího procesu lze vysledovat i z odpovědí  vyučujících a zároveň zpracovatelů výukových materiálů na následující otázky:

  1. Jak hodnotíte dosavadní ověřování výukových materiálů v jednotlivých třídách (přínos, návrhy na zlepšení, možnosti srovnání jednotlivých  testovaných tříd)?
  2. Jak se to odráží ve vaší přípravě na vyučování  v těchto třídách?
  3. Jak jsou tyto formy výuky přijímány žáky v jednotlivých třídách?
  4. Vidíte zlepšení přístupu žáků k práci ve vyučování díky těmto novým formám výuky?

PŘIPOMÍNKY PEDAGOGŮ K PRÁCI V TOMTO PROJEKTU: