Názory učitelů na využívání materiálů z projektu „Řemeslné vědomosti“:

Realizace plánovaných aktivit udržitelnosti se podařila i v tomto pátém monitorovacím období. Materiály se i nadále úspěšně využívaly. Zde jsou názory některých učitelů na projekt a jeho udržitelnost:

„Projekt Řemeslné vědomosti byl z mého pohledu jeden z nejlepších projektů, co se týče předávání teoretických poznatků učitel – žák. S tím, že je výstup tohoto projektu uložen v Moodlu, tak je přístupný všem žákům odkudkoliv, kde je internet a dá se s ním i dále pracovat, rozvíjet, dotvářet a tvořit testy s provázaností na prezentaci daného učiva. Je to dynamicky vytvořený produkt pro výuku, který žáci, jenž často chybí, velmi často používají. Odpadne tím učiteli doučování, pouze s žákem doladí co mu z učiva v Moodlu nebylo jasné.“
(Ing. Daniel Sedlecký)

„Jde o obohacení vyučovacích hodin o materiál sloužící pro výuku i práci s texty, usnadňuje především čas na diktování a opisování zápisů, případně prostředky na kopírování textů.“
(Mgr. Jarda Horák)

„Materiály jsou názorné, rychlé, usnadňují výuku, doplňují probíranou látku v učebnici.“
(Ing. Eva Jiříčková)

„Materiály z projektu  CZ.1.07/1.2.08/04.0001 se mi velmi osvědčily a používám je stále v hodinách AJ nejen 1. a 4. ročníků. Žáci jsou s nimi spokojeni a rádi s nimi pracují.“
(Mgr. Kateřina Dvořáková)

Řemeslné vědomosti a výuka Technologie pro design a zpracování výrobků

Paní ing. Popelová si výuku předmětu Technologie pro design a zpracování výrobků již téměř nedokáže představit bez používání materiálů z projektu Řemeslné vědomosti. Tvorba těchto materiálů nebyla lehká, ale úsilí se vyplatilo. Letošní rok se jí nejvíce osvědčily při vysvětlování učiva šití. A to jak ručního, tak strojového. Pozitivní je, že si materiály vytvořila dle svých představ získaných na základě dlouholetých zkušeností z výuky.

 

 

 

 

Při výkladu, opakování i zadávání domácích úkolů používá tyto materiály. Výhody ještě připisuje tomu, že žáci mohou materiály na internetu použít v případě absence a při opakování k závěrečným zkouškám.

Využití výukových materiálů v roce 2015 – 2016

Výukové materiály byly používány téměř ve 170 hodinách. Tyto hodiny jsou zaznamenány na záznamových arších projektu a zapsány ve třídních knihách s poznačením názvu projektu a jeho čísla. Předpokládám po konzultacích s učiteli, že v dalších 100 hodinách se použily jen informativně při vysvětlení nebo v rámci opakování.

Materiály využívá 8 učitelů, kteří tyto materiály tvořili. Jeden učitel, který materiály tvořil, ale neučí tento předmět a tedy používá materiály vytvořené jiným učitelem. Dva noví učitelé se naučili pravidelně pracovat v hodinách s těmito materiály. Učitelka, která odešla na jinou školu, používá materiály ve výuce nadále (český jazyk).

Nejvíce mají zpestřené hodiny výuky těmito materiály žáci čtvrtých ročníků a prvních ročníků. Jedna třída se s nimi setkává dokonce pravidelně ve třech předmětech (Český jazyk, Anglický jazyk, Informační a komunikační technologie). Je to logické, protože žáci ve čtvrtém ročníku opakují učivo za všechny čtyři roky. A mají tedy možnost používat více materiálů.
V porovnání druhého a třetího ročníku se více používají ve druhém ročníku.

Opakování znalostí z Wordu a Excelu pomocí výukových materiálů vytvořených v projektu Řemeslné vědomosti

Opakování znalostí z Wordu a Excelu pomocí výukových materiálů vytvořených v projektu Řemeslné vědomosti

Pro Ing. Daniela Sedleckého je již běžnou záležitostí používání výukových materiálů, které vytvořil v rámci tohoto projektu pro předmět Informační a komunikační technologie. V průběhu školního roku materiály upravuje a doplňuje dle aktuální potřeby pro jednotlivé třídy. Není ani neobvyklé využití ostatními učiteli stejného předmětu.

Všechny výukové materiály jsou přístupné kdykoliv na serveru školy. Jsou využívané především učiteli a žáky této školy. Někteří učitelé, kteří nepůsobí na naší škole, používají materiály i nadále na svých nových školách.

VYUŽÍVÁNÍ VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ VYTVOŘENÝCH V RÁMCI PROJEKTU „ŘEMESLNÉ DOVEDNOSTI“

I po skončení projektu se mohou používat vytvořené výukové materiály volně stažitelné z elektronických stránek projektu. Používají je vyučující ve svých hodinách při probírání takto zpracovaného učiva nebo při souhrnném či dílčím opakování. Tyto materiály je možné doplňovat o další poznatky, úkoly i cvičení. Je to forma, která vnáší do vyučovacího procesu nové formy výuky, umožňuje rychlé aktualizace výukových materiálů, a tím se stává pro studenty přitažlivější a využitelnější. Do značné míry v nich studenti nacházejí i názorné mezipředmětové vazby důležité pro pochopení dalšího učiva.

Studenti s těmito materiály pracují samostatně nebo pod vedením učitele. Využívají je jak ve škole, tak i při samostudiu. Mohou je konzultovat s jednotlivými vyučujícími nebo i mezi sebou, a případně se svými myšlenkami, nápady spolupodílet na další podobě těchto materiálů.

Využití takto zpracovaných materiálů ve výuce narůstá.

Dosavadní přínos projektu do vyučování – vyhodnocení dotazníku

V rámci průběžného vyhodnocování tvorby a práce s výukovými materiály v jednotlivých předmětech byly sestaveny 4 otázky, na které jednotliví pedagogové odpovídali.
Z výsledného zpracování těchto otázek lze říci, že výukové materiály sestavované a ověřované v jednotlivých třídách vybraných oborů a ročníků jsou jednoznačně přínosem. Probírané učivo je prezentováno zajímavějším způsobem, je častěji opakováno a i vazby mezi jednotlivými tématy jsou názornější a jasnější. Prohlubuje se interaktivní vazba mezi studentem, vyučujícím a médiem, která vede k rychlému zjištění skutečné situace v úrovni znalostí a dovedností studenta.

Celý příspěvek

Dotazník pro učitele hodnotící přínos projektu do vyučování

1. Jak hodnotíte dosavadní ověřování výukových materiálů v jednotlivých třídách (přínos, návrhy na zlepšení, možnosti srovnání jednotlivých testovaných tříd)?
2. Jak se to odráží ve vaší přípravě na vyučování v těchto třídách?
3. Jak jsou tyto formy výuky přijímány žáky v jednotlivých třídách?
4. Vidíte zlepšení přístupu žáků k práci ve vyučování díky těmto novým formám výuky?

Zprovoznění serverů

V rámci projektu byl zkušebně zprovozněn server a doména Active directory. Postupně se zde budou vytvářet uživatelské účty a soukromé i společné adresáře pro uživatele. Po přihlášení jednotlivých PC v učebnách a kabinetech do této nové domény budou mít žáci i pedagogové přístup ke svým datům na serveru ze kteréhokoliv místa v budově školy. Na serveru byl také nasazen e-learningový systém Moodle.
Děkujeme ICT technikům za jejich práci.